Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Cultuurticket.nl

Laatst bijgewerkt op 16 oktober 2020

Op Cultuurticket.nl kan je via Verkopers Tickets aanschaffen voor culturele Evenementen.

Inhoud
1. Definities
2. Wie is Cultuurticket.nl?
3. Toepasselijkheid
4. Klantaccount
5. Het aanbod
6. De overeenkomst met Cultuurticket.nl
7. De overeenkomst met Verkoper
8. Schade en aansprakelijkheid
9. De prijs
10. Aanpassingen
11. Intellectueel eigendom
12. Toepasselijk recht en geschillen
13. Hoe kunt u contact opnemen met Cultuurticket.nl?

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de woorden met een hoofdletter, in enkelvoud of meervoud, verstaan:

1. Platform: de omgeving waarop Cultuurticket.nl en Tickets voor Evenementen van Organisatoren en Agenten aan Gebruikers aanbieden.
2. Evenement: de culturele voorstelling of bijeenkomst van Organisatoren en Agenten waarvoor Cultuurticket.nl Tickets aanbiedt.
3. Organisator: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is.
4. Verkoper: een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon anders dan Cultuurticket.nl die via het Platform Tickets aan Gebruikers verkoopt. Verkopers kunnen zijn een Organisator en een Agent.
5. Agent: een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon anders dan Cultuurticket.nl die namens Organisator tickets aanbiedt.
6. Gebruiker: iedere bezoeker van het Platform.
7. Account: registratie door een Gebruiker van een profiel op het Platform.
8. Klant: een Gebruiker van het Platform die overgaat tot de aanschaf van een Ticket via het Platform.
9. Deelnemende Partner: Cinemien, Creative Europe, en andere partners die mogelijk in de toekomst met Cultuurticket.nl samenwerken.
10. Content: Audiovisueel materiaal dat via de dienstverlening beschikbaar is.
11. Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, waaronder elektronische Tickets.

2. Wie is Cultuurticket.nl?
Cultuurticket.nl (hierna ook: "wij" of “we” of “ons” of “onze” of “onszelf”) is een handelsnaam en Platform van de Ticketing Group BV in Amsterdam, in samenwerking met de Deelnemende Partners en haar Content.

Handelsnamen en Platforms van de Ticketing Group BV zijn:
• Ticketing Solution
• Beyond Tickets
• ticketinggroup.com
• cultuurticket.nl
• cultuurticket.be

Cultuurticket.nl is gevestigd aan Tussen de Bogen 46, 1013 JB Amsterdam. Onze contactgegevens staan hieronder opgenomen onder ‘13. Hoe kunt u contact opnemen met Cultuurticket.nl’.

3. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cultuurticket.nl en het gebruik van het Platform.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld

3. Cultuurticket.nl is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van Cultuurticket.nl te raadplegen.

4. Op de Overeenkomst op afstand tussen Koper en Verkoper zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Verkoper. Indien nog niet in het bezit van Koper, zal de Organisator op verzoek van Koper de Algemene Voorwaarden van de Verkoper toezenden

4. Klantaccount
1. Algemeen
a. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op gebruikers van Cultuurticket.nl en de Deelnemende Partners, en verwante product(en) en website(s);
b. De privacyverklaring van Cultuurticket.nl is geldig in combinatie met deze gebruiksvoorwaarden;
c. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van gebruikers of gebruikende organisaties, worden door Cultuurticket.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen;
d. Het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden resulteert in directe afsluiting van je Cultuurticket.nl-account;
e. Het is niet toegestaan om Cultuurticket.nl te gebruiken voor illegale doeleinden, je dient de Nederlandse en Europese wetgeving niet te schenden; en
f. Vragen over deze gebruiksvoorwaarden kunnen gesteld worden op e-mailadres: info@cultuurticket.nl.


2. Registratie
a. Elke registrerende gebruiker dient een natuurlijk persoon te zijn, accounts geregistreerd door ‘robots’ of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan;
b. Je verstrekt enkel persoonlijke gegevens waartoe je gemachtigd bent tijdens het aanmeldproces;
c. Je geeft aan bevoegd te zijn voor het registreren namens je organisatie of onderneming;
d. Je logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld;
e. Je bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van je gebruikersnaam en wachtwoord, Cultuurticket.nl kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
f. Je bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder jouw account (tevens voor de gebruikers die aangemaakt worden onder een organisatie in beheer van jouw account);
g. Je geeft Cultuurticket.nl en de Deelnemende Partners toestemming een beschrijving en logo van jouw organisatie op te nemen in publieke communicatie, o.a. ter behoeven van de promotie van Cultuurticket.nl; en
h. Eén persoon, organisatie of onderneming mag maximaal één gratis account bezitten.

3. Kwaliteit
a. Cultuurticket.nl streeft ernaar, maar garandeert niet, dat:
1. Cultuurticket.nl correct functioneert;
2. Cultuurticket.nl voldoet aan jouw wensen;
3. Fouten in Cultuurticket.nl snel en adequaat worden opgelost; en
4. Cultuurticket.nl een zo hoog mogelijke uptime heeft.
b. In geen enkel kan Cultuurticket.nl aansprakelijk gesteld worden voor het nalaten van dit streven, tenzij specifiek anders overeengekomen;
c. Cultuurticket.nl gebruikt diensten van derde partijen voor het leveren van Cultuurticket.nl;
d. Je zult Cultuurticket.nl niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Cultuurticket.nl;
e. Je zult Cultuurticket.nl niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM);
f. Je zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op Cultuurticket.nl; en
g. Je handelt uitsluitend in overeenkomst met ons Coordinated Vulnerability Disclosure beleid als je van plan bent om te goeder trouw een fout in Cultuurticket.nl te vinden. Dit is het op een verantwoorde wijze en in gezamenlijkheid tussen Gebruiker en Cultuurticket.nl openbaar maken van ICT-kwetsbaarheden van ons Platform.

5. Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Evenementen die door Organisatoren en Agenten worden aangeboden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Evenement door de Gebruiker mogelijk te maken. Als de Cultuurticket.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Evenementen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Cultuurticket.nl niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Gebruiker duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

6. De overeenkomst met Cultuurticket.nl
1. Met de aankoop van een Ticket komen er twee overeenkomsten tot stand. Een overeenkomst tussen Koper en Cultuurticket.nl en een overeenkomst tussen Koper en de Organisator of de Agent van het Evenement waarvoor Koper een recht tot toegang (Ticket) heeft gekocht. De overeenkomsten komen tot stand zodra Cultuurticket.nl de overeenkomst bevestigt.
2. De overeenkomst die tussen Cultuurticket.nl en Koper tot stand komt ziet op het bestel- en leveringsproces van het Ticket.
3. Cultuurticket.nl voorziet de Koper van eerstelijns klantenservice en -ondersteuning in het bestelproces tot en met de uitvoering van de bestelling. De Verkoper voorziet de Koper van eerstelijns klantenservice en ondersteuning alleen na hun succesvolle aankoop van het Ticket.
4. Cultuurticket helpt de kopers om problemen op te lossen die voortkomen uit de aankoop van het Ticket. Maar U kunt altijd ook contact opnemen met Cultuurticket voor vragen over uw betaling, refunds en andere betaling gerelateerde zaken. Onze contactgegevens staan hieronder opgenomen onder ‘13. Hoe kunt u contact opnemen met Cultuurticket.nl’.
5. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Koper heeft opgegeven in zijn of haar account. Cultuurticket.nl zal het door Koper opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen.
6. De door Cultuurticket.nl opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Cultuurticket.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
7. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.
8. De website en alle Content waartoe de Klant via de dienstverlening toegang verkrijgt, bevat informatie die eigendom is van Cultuurticket.nl, de Deelnemende Partners en hun licentiegevers, en wordt bescherm door toepasselijke wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom. De Klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieëerbaar gebruiksrecht om de website en de Content in Nederland, zijnde de woonlidstaat van Klant, alsmede in andere landen van de Europese Unie (EU) te mogen gebruiken teneinde conform deze Algemene Voorwaarden voor persoonlijk en niet-commerciële doeleinden van de dienstverlening gebruik te kunnen maken.
9. De Content kan technische beveiligingsvoorzieningen bevatten die zijn aangebracht door Cultuurticket.nl, de Deelnemende Partners of hun licentiegevers om te waarborgen dat de Content uitsluitend conform het verleende gebruiksrecht wordt gebruikt. Het is de Klant niet toegestaan deze beveiligingsvoorzieningen op enigerlei wijze te omzeilen of te manipuleren, of andere maatregelen te treffen met die doel.

7. De overeenkomst met Verkoper
1. De overeenkomst tussen Koper en Verkoper ziet op rechten en verplichtingen in het kader van het recht tot toegang tot het Evenement van de Verkoper, zodra de Organisator, de Agent of Cultuurticket.nl de overeenkomst bevestigt. Cultuurticket.nl treedt in dit verband op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Koper en Verkoper geen partij bij deze overeenkomst. De overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt tot stand nadat Koper via Cultuurticket.nl één of meerdere Tickets heeft gekocht.
2.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties, datums en tijden en ticketprijzen zoals vermeld op de website van Cultuurticket.nl vrijblijvend.
3. Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket berust bij Koper vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Cultuurticket.nl contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als Cultuurticket.nl Koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Cultuurticket.nl ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Indien Cultuurticket.nl twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Koper te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Cultuurticket.nl zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
4. Cultuurticket.nl is gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Verkoper een maximum te stellen aan het aantal te reserveren c.q. te kopen Tickets. Bij een concreet vermoeden van misbruik ten aanzien van het omzeilen van het gestelde maximum, is Cultuurticket.nl gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Verkoper de reservering van de Tickets ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken. Dit om te voorkomen dat er Tickets op grote schaal worden opgekocht.
5. Indien Koper Tickets van Verkoper middels dit Platform koopt, zijn op (levering van) de betreffende Tickets de (Algemene) Voorwaarden van de Verkoper van toepassing.
6. Ook al zijn de Voorwaarden van de Verkoper van toepassing op het gekocht Ticket, Kopers kunnen altijd contact blijven opnemen met Cultuurticket voor vragen die gaan over zaken die plaatsvinden na het bestelproces. Dit betreffen o.a. vragen over betalingen, refunds en andere betaling gerelateerde zaken. Cultuurticket assisteert de Koper in het oplossen van het probleem en neemt hierover verantwoordelijkheid. Onze contactgegevens staan hieronder opgenomen onder ‘13. Hoe kunt u contact opnemen met Cultuurticket.nl’.
7. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op Tickets.
8. Onze contactgegevens staan hieronder opgenomen onder ‘13. Hoe kunt u contact opnemen met Cultuurticket.nl’.

8. Schade en aansprakelijkheid
1. Cultuurticket.nl en de Deelnemende Partners zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade die is ontstaan door het gebruik van Cultuurticket.nl, zoals gederfde winsten, gemiste besparingen, gevolgschade of andere vergelijkbare schades. Cultuurticket.nl en de Deelnemende Partners zijn niet aansprakelijk voor schade die ten gevolge van het schenden van de gebruiksvoorwaarden is ontstaan.
Mocht Cultuurticket.nl aansprakelijk zijn voor schade dan is het bedrag waar je ons aansprakelijk voor kunt stellen beperkt tot de directe schade die geleden is en de kosten die je in dat jaar aan ons verschuldigd bent voor het gebruik van Cultuurticket.nl.
2. Cultuurticket.nl kan niet worden aangemerkt als de Organisator van het Evenement en is geen partij bij de overeenkomst die tussen de Verkoper en Koper tot stand komt. Cultuurticket.nl is daardoor niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie ten aanzien van: het recht dat de Koper heeft gekocht tot verkrijging van toegang tot het Evenement van Verkoper, de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, de gang van zaken in of rondom het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
3. Mocht Cultuurticket.nl in het kader van haar overige verplichtingen aan Koper aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van Cultuurticket.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Koper in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Cultuurticket.nl of haar ondergeschikten.
4. De aansprakelijkheid van Cultuurticket.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Koper Cultuurticket.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Cultuurticket.nl ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cultuurticket.nl in staat is adequaat te reageren.
5. Koper vrijwaart Cultuurticket.nl voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Koper van enige verplichting jegens Cultuurticket.nl, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Cultuurticket.nl meldt.
7. Cultuurticket.nl kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Koper geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Cultuurticket.nl is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Cultuurticket.nl.
8. Cultuurticket.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Koper bij Verkoper verkregen Tickets. Cultuurticket.nl kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
9. Cultuurticket.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die de houder van dit Ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden.
10. Onze contactgegevens staan hieronder opgenomen onder ‘13. Hoe kunt u contact opnemen met Cultuurticket.nl’.

9. De prijs
Cultuurticket.nl verkoopt Tickets namens Organisatoren en Agenten die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
b. Koper betaalt voor de door middel van de website Tickets de op het Platform vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Cultuurticket.nl aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
c. Alle prijzen op Cultuurticket.nl zoals vermeld op het Platform zijn in euro's inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
d. Bij Cultuurticket.nl betaal je alleen de officiële ticketprijs, er worden geen extra servicekosten, transactiekosten of bezorgkosten in rekening gebracht.
e. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Koper na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Cultuurticket.nl de vordering uit handen geven, in welk geval Koper naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

10. Aanpassingen
Cultuurticket.nl behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving:
1. Wijzigingen door te voeren in Cultuurticket.nl;
2. Tijdelijk Cultuurticket.nl stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud;
3. Prijswijzigingen voor het gebruik van Cultuurticket.nl door te voeren.

11. Intellectueel eigendom
Het volledige intellectueel eigendom van Cultuurticket.nl ligt uitsluitend bij Cultuurticket.nl en de Deelnemende Partners. Je zult geen delen van Cultuurticket.nl of Cultuurticket.nl in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cultuurticket.nl.

12. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cultuurticket.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Cultuurticket.nl en jou zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

13. Hoe kunt u contact opnemen met Cultuurticket.nl?
Cultuurticket.nl
Tussen de Bogen 46
1013 JB Amsterdam
info@cultuurticket.nl

Laatst door jou bekeken