Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Cultuurticket.nl
Laatst bijgewerkt op 21 April 2020
Op Cultuurticket.nl kan je toegang verkrijgen tot digitale content.
Inhoud
1. Definities
2. Wie is Cultuurticket.nl?
3. Toepasselijkheid
4. Klantaccount
5. Het aanbod
6. De overeenkomst met Cultuurticket.nl
7. Schade en aansprakelijkheid
8. De prijs
9. Aanpassingen
10. Intellectueel eigendom
11. Toepasselijk recht en geschillen
12. Hoe kunt u contact opnemen met Cultuurticket.nl?

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de woorden met een hoofdletter, in enkelvoud of meervoud, verstaan:
1. Platform: de omgeving waarop Cultuurticket.nl de Digitale content van de Cultuur Aanbieder(s) en Distributeur aan Gebruikers aanbied en toegang verschaft tot de Registratie of Film na betaling.
2. Registratie: de digitale video van Cultuur Aanbieder(s) en waarvoor Cultuurticket.nl toegang aanbiedt voor 48 uur. 3. Film: de digitale video van Distributeur en waarvoor Cultuurticket.nl toegang aanbiedt voor 48 uur.
4. Distributeur: rechthebbende persoon die rechten van de Film bezit.
5. Cultuur Aanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Registratie produceert en opneemt en daarvoor verantwoordelijk is.
6. Gebruiker: iedere bezoeker van het Platform.
7. Account: registratie door een Gebruiker van een profiel op het Platform.
8. Klant: een Gebruiker van het Platform die overgaat tot de aanschaf voor toegang van 48 uur tot de Registratie/Film van de Cultuur Aanbieder of Distributeur via het Platform.
9. Deelnemende Partner: Cinemien, Creative Europe, en partijen op wiens website de plugin van Cultuurticket.nl is geïnstalleerd.
10. Digitale Content: Audiovisueel materiaal dat via de dienstverlening beschikbaar is.
11. Streaming: online-inhoud bekijken zonder dat u hoeft te wachten totdat die is gedownload. Alle Registraties / Films van Cultuur Aanbieder(s) en Distributeurs worden gestreamd.

2. Wie is Cultuurticket.nl?
Cultuurticket.nl (hierna ook: "wij" of “we” of “ons” of “onze” of “onszelf”) is een handelsnaam en Platform van de Ticketing Group BV in Amsterdam.
Cultuurticket.nl is gevestigd aan Tussen de Bogen 46, 1013 JB Amsterdam. Onze contactgegevens staan hieronder opgenomen onder ‘12. Hoe kunt u contact opnemen met Cultuurticket.nl’.

3. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cultuurticket.nl en het gebruik van het Platform.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld
3. Cultuurticket.nl is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van Cultuurticket.nl te raadplegen.

4. Klantaccount
1. Algemeen
a. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op gebruikers van Cultuurticket.nl en de Deelnemende Partners, en verwante product(en) en website(s);
b. De privacyverklaring van Cultuurticket.nl is geldig in combinatie met deze gebruiksvoorwaarden;
c. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van gebruikers of gebruikende organisaties, worden door Cultuurticket.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen;
d. Het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden resulteert in directe afsluiting van je Cultuurticket.nl-account;
e. Het is niet toegestaan om Cultuurticket.nl te gebruiken voor illegale doeleinden, je dient de Nederlandse en Europese wetgeving niet te schenden; en
f. Vragen over deze gebruiksvoorwaarden kunnen gesteld worden op e-mailadres: info@cultuurticket.nl.
2. Registratie van account
a. Elke registrerende gebruiker dient een natuurlijk persoon te zijn, accounts geregistreerd door ‘robots’ of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan;
b. Je verstrekt enkel persoonlijke gegevens waartoe je gemachtigd bent tijdens het aanmeldproces;
c. Je geeft aan bevoegd te zijn voor het registreren namens je organisatie of onderneming;
d. Je logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld;
e. Je bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van je gebruikersnaam en wachtwoord, Cultuurticket.nl kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
f. Je bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder jouw account (tevens voor de gebruikers die aangemaakt worden onder een organisatie in beheer van jouw account);
g. Je geeft Cultuurticket.nl en de Deelnemende Partners toestemming een beschrijving en logo van jouw organisatie op te nemen in publieke communicatie, o.a. ter behoeven van de promotie van Cultuurticket.nl; en
h. Eén persoon, organisatie of onderneming mag maximaal één gratis account bezitten.
3. Kwaliteit
a. Cultuurticket.nl streeft ernaar, maar garandeert niet, dat:
1. Cultuurticket.nl correct functioneert en doet haar best om zo goed mogelijk streaming uit te voeren;
2. Cultuurticket.nl voldoet aan jouw wensen;
3. Fouten in Cultuurticket.nl snel en adequaat worden opgelost; en
4. Cultuurticket.nl een zo hoog mogelijke uptime heeft.
b. In geen enkel kan Cultuurticket.nl aansprakelijk gesteld worden voor het nalaten van dit streven, tenzij specifiek anders overeengekomen;
c. Cultuurticket.nl gebruikt diensten van derde partijen voor het leveren van Cultuurticket.nl;
d. Je zult Cultuurticket.nl niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Cultuurticket.nl;
e. Je zult Cultuurticket.nl niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM);
f. Je zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op Cultuurticket.nl; en
g. Je handelt uitsluitend in overeenkomst met ons Coordinated Vulnerability Disclosure beleid als je van plan bent om te goeder trouw een fout in Cultuurticket.nl te vinden. Dit is het op een verantwoorde wijze en in gezamenlijkheid tussen Gebruiker en Cultuurticket.nl openbaar maken van ICT-kwetsbaarheden van ons Platform.

5. Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Registratie(s) en Film(s) die door Cultuur Aanbieder(s) en Distributeurs worden aangeboden op het Platform. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de Registratie /Film door de Gebruiker mogelijk te maken. Als Cultuurticket.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Registratie(s)/Film(s) Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Cultuurticket.nl niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Gebruiker duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

6. De overeenkomst met Cultuurticket.nl
1. Met de aankoop van een Registratie / Film gaat Cultuurticket.nl een overeenkomst aan met de Klant zodat de Registratie / Film middels Streaming aan Klant kan worden getoond voor 48 uur lang nadat klant is gemachtigd middels een betaling of ander methode.
2. De overeenkomst die tussen Cultuurticket.nl en Klant tot stand komt ziet op het beschikbaar maken van de Registratie / Film van de Cultuur Aanbieder(s) of Distributeur middels streaming mogelijkheid.
3. Cultuurticket.nl voorziet de Klant van eerstelijns klantenservice en -ondersteuning in het bestelproces tot en met het tonen van de Registraties / Films tot op zekere hoogte. Dit gebeurd op kantoordagen tussen 09-17. Zier verder op bij punt 12 hoe contact op te nemen.
4. Cultuurticket helpt de Gebruikers en Klanten om problemen op te lossen die voortkomen uit de aankoop van toegang tot de Registratie/Film op het Platform. U kunt altijd ook contact opnemen met Cultuurticket voor vragen over uw betaling. Onze contactgegevens staan hieronder opgenomen onder 12. Hoe kunt u contact opnemen met Cultuurticket.nl’.
5. Toegang wordt verschaft aan het Account waarmee de Klant de aankoop heeft gedaan. Cultuurticket.nl zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen.
6. De door Cultuurticket.nl opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Cultuurticket.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
7. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.
8. De website en alle Digitale Content waartoe de Klant via de dienstverlening toegang verkrijgt, bevat informatie die eigendom is van Cultuurticket.nl, Cultuur Aanbieder(s), Distributeurs en de Deelnemende Partners, en wordt beschermd door toepasselijke wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom. De Klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieëerbaar gebruiksrecht om de website en de Digitale Content in Nederland, zijnde de woonlidstaat van Klant, alsmede in andere landen van de Europese Unie (EU) te mogen gebruiken teneinde conform deze Algemene Voorwaarden voor persoonlijk en niet-commerciële doeleinden van de dienstverlening gebruik te kunnen maken. Het downloaden van de content is dan ook uitdrukkelijk verboden en het schenden hiervan valt onder he civiele recht.
9. De Digitale Content kan technische beveiligingsvoorzieningen bevatten die zijn aangebracht door Cultuurticket.nl, de Cultuur Aanbieder(s), Distribiteurs of de Deelnemende Partners om te waarborgen dat de Content uitsluitend conform het verleende gebruiksrecht wordt gebruikt. Het is de Klant niet toegestaan deze beveiligingsvoorzieningen op enigerlei wijze te omzeilen of te manipuleren, of andere maatregelen te treffen met die doel.

7. Schade en aansprakelijkheid
1. Cultuurticket.nl en de Deelnemende Partners zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade die is ontstaan door het gebruik van Cultuurticket.nl, zoals gederfde winsten, gemiste besparingen, gevolgschade of andere vergelijkbare schades. Cultuurticket.nl en de Deelnemende Partners zijn niet aansprakelijk voor schade die ten gevolge van het schenden van de gebruiksvoorwaarden is ontstaan.
Mocht Cultuurticket.nl aansprakelijk zijn voor schade dan is het bedrag waar je ons aansprakelijk voor kunt stellen beperkt tot de directe schade die geleden is en de kosten die je in dat jaar aan ons verschuldigd bent voor het gebruik van Cultuurticket.nl.
2. Mocht Cultuurticket.nl in het kader van haar overige verplichtingen aan Klant aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van Cultuurticket.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de toegang tot de Registratie of Films Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Cultuurticket.nl of haar ondergeschikten.
3. De aansprakelijkheid van Cultuurticket.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Cultuurticket.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Cultuurticket.nl ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cultuurticket.nl in staat is adequaat te reageren.
4. Klant vrijwaart Cultuurticket.nl voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens Cultuurticket.nl, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Cultuurticket.nl meldt..
6. Onze contactgegevens staan hieronder opgenomen onder ‘12. Hoe kunt u contact opnemen met Cultuurticket.nl’.

8. De prijs
a. Cultuurticket.nl verkoopt toegang tot Films en Registraties namens Cultuur Aanbieder(s) en Distributeurs die de prijs bepalen.
b. Klant betaalt de vermelde prijs op het Platform van de Registratie of Film. Betaling vindt plaats op de website van Cultuurticket.nl aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
c. Alle prijzen op Cultuurticket.nl zoals vermeld op het Platform zijn in euro's inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
d. Cultuurticket.nl kan kortingscodes verschaffen ten behoeve van promotionele doeleinden. In dat geval wordt de korting verrekend in de checkout.

9. Aanpassingen
Cultuurticket.nl behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving:
1. Wijzigingen door te voeren in Cultuurticket.nl;
2. Tijdelijk Cultuurticket.nl stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud;
3. Prijswijzigingen voor het gebruik van Cultuurticket.nl door te voeren.

10. Intellectueel eigendom
Het volledige intellectueel eigendom van Cultuurticket.nl ligt uitsluitend bij Cultuurticket.nl. Je zult geen delen van Cultuurticket.nl of Cultuurticket.nl in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cultuurticket.nl.

11. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cultuurticket.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Cultuurticket.nl en jou zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

12. Hoe kunt u contact opnemen met Cultuurticket.nl?
Cultuurticket.nl
Keizersgracht 391A
1016 EJ Amsterdam
info@cultuurticket.nl

Laatst door jou bekeken